Informacje w zakresie wynagrodzenia za wykonane usługi Kancelarii Radcy Prawnego.


Wynagrodzenie Kancelarii zależy od wysokości wartości przedmiotu sporu za prowadzenie danej sprawy, a także od jej rodzaju i stopnia złożoności.

Wartość tę ustala się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
Możliwe są trzy sposoby wynagradzania:

 • I. rozliczenia godzinowe, kiedy wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby godzin poświęconych danej sprawie;
 • II. wynagrodzenie ryczałtowe, kiedy wysokość wynagrodzenia określona jest stałą miesięczną stawką;
 • III. wynagrodzenie za prowadzenie konkretnej sprawy (pozew lub odpowiedź na pozew, pisma procesowe, ewentualna apelacja, postępowanie egzekucyjne, zastępstwo przed sądem), wynagrodzenie takie ustalane jest indywidualnie na podstawie obowiązujących przepisów;
 • IV. premia od sukcesu.

 • Indywidualne umowy z Klientem mogą przewidywać, że wynagrodzenie stanowić będzie kombinację trzech wymienionych powyżej sposobów wynagradzania.
  Na całkowity koszt prowadzenia sprawy, oprócz wynagrodzenia prawnika, składają się również koszty sądowe, czyli m.in. opłata sądowa od wniesionego pozwu czy nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.
  Dodatkowe koszty mogą być związane np. z koniecznością powołania biegłego.

  Wszelkie koszty procesu ponosi strona przegrywająca (w przypadku częściowej przegranej/wygranej Sąd rozkłada koszty proporcjonalnie), jednakże do tej chwili konieczne jest ich wyłożenie przez stronę wnoszącą do Sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki.

  Jeśli uzasadnia to sytuacja materialna i życiowa klienta Kancelaria może złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych - do takiego wniosku Sąd może, ale nie musi przychylić się i zwolnić w całości lub częściowo od kosztów sądowych.

  Kancelaria jest w pełni elastyczna w zakresie opłat za czynności radcy prawnego, dostosowując się indywidualnie do każdego klienta i jego potrzeb. Istnieje możliwość płatności na raty.
Copyright by janiszewska.eu,All Right Reserved, 2011 r.www.janiszewska.eu