Kancelaria świadczy wszelką pomoc prawną, obejmującą doradztwo oraz zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz egzekucyjnym, z wyjątkiem występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe - zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Kancelaria prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych z zakresu:

- Prawa ubezpieczeniowego i odszkodowań

Jeżeli jesteś:
 • osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym, niezależnie od tego czy byłaś/eś kierowcą, pasażerem, pieszym lub rowerzystą,
 • osobą poszkodowaną w innym wypadku losowym, np.: pogryzienie przez psa, upadek na oblodzonym lub nieodśnieżonym chodniku czego konsekwencją jest m.in. złamanie lub wstrząs mózgu, uraz od spadającej dachówki z nieremontowanego dachu lub innej spadającej rzeczy np.z okna lokatora, etc.,
 • osobą, która poniosła szkodę w wyniku błędu lekarskiego, zaniedbania,
 • osobą poszkodowaną podczas prac w gospodarstwie rolnym,
Jeżeli:
 • zakład ubezpieczeń zaniża należne odszkodowanie albo odmawia wypłaty,
 • w wyniku wypadku śmierć poniosła osoba bliska,
 • mienie zostało zniszczone lub uszkodzone, np.: w sytuacji zalania mieszkania przez sąsiada, spalenia mieszkania, kradzieży mienia, a także gdy budynki gospodarcze uległy zniszczeniu,
 • samochód został skradziony albo uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu,
 • nastąpiła szkoda w przewozie, np. ładunek przewożony lub którego przewóz zlecono, został uszkodzony lub zaginął,
 • biuro podróży nie dotrzymało umowy, samolot został odwołany albo się spóźnił,

Kancelaria może uzyskać odszkodowanie:

 • za koszty leczenia, rehabilitacji jakie ponieśliście Państwo w związku z wypadkiem,
 • za koszty poniesione na dojazdy do szpitala (Państwa i Państwa rodziny), lekarza, rehabilitanta,
 • za utracone w wyniku wypadku zarobki,
 • za skutki wypadku przy pracy,
 • za pogorszenie sytuacji majątkowej po śmierci osoby bliskiej,
 • za zniszczone mienie,
 • za skradziony lub uszkodzony samochód,
 • gdy zakład ubezpieczeń niezasadnie obniża koszty naprawy, potrąca amortyzację części zamiennych,
 • gdy zakład ubezpieczeń obniżył Państwa odszkodowanie o wartość podatku VAT,
 • za utratę wartości handlowej Państwa samochodu,
 • za wynajem pojazdu zastępczego,
 • za utracone zyski Państwa firmy z uwagi na niemożność korzystania z rozbitego samochodu,
 • za zniszczony podczas przewozu towar,
 • Zadośćuczynienie za ból i cierpienie jakiego doznaliście Państwo w wypadku,
 • Rentę z tytułu ponoszenia zwiększonych kosztów, z tytułu utraty powodzenia na przyszłość, z tytułu utraty żywiciela rodziny,
 • możliwość sfinansowania kosztów leczenia za granicą, zakupu drogiego sprzętu medycznego, a także sfinansowanie kosztów zakupu samochodu, gdy w wyniku wypadku staliście się Państwo niepełnosprawni.
Istnieje wiele możliwości i wiele sytuacji faktycznych , które mogą być podstawą do dochodzenia odszkodowania, a których powyższe zestawienie nie wyczerpuje.

- Prawa cywilnego

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach wynikających z umów, jakie zawarli, bądź zamierzają zawrzeć (np. z umowy najmu, zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane, darowizny, sprzedaży, pożyczki i inne umowy). Kancelaria prowadzi także sprawy o zapłatę, o ochronę dóbr osobistych, o naruszenia, o eksmisję, o ustalenie, o wydanie, o ustanowienie służebności czy drogi koniecznej, o imisję, o ubezwłasnowolnienie, o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej, i inne.

- Prawa spadkowego

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, pozew o zachowek , testamenty, pozew o zapłatę roszczeń majątkowych, które przysługują pracownikowi po śmierci pracodawcy, i inne.

- Prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych

Sporządzanie i opiniowanie umów handlowych, pism i innych dokumentów, pozwy o zapłatę i inne, przygotowanie dokumentacji dotyczącej rejestracji spółki do KRS, a także inne czynności związane ze spółkami.

- Prawa rodzinnego i opiekuńczego

Rozwody, separacje, sprawy alimentacyjne, sprawy rodzinne, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, przysposobienie, ustanowienie kuratora dla małoletniego, dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, władza rodzicielska, pozew o unieważnienie małżeństwa, wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez małoletnią lub przez pełnomocnika, podział majątku wspólnego, umowy małżeńskie, zniesienie ustawowej wspólności majątkowej, pozew o nakazanie przyjęcia w poczet spółdzielni i zawarcie odpowiedniej umowy, i inne.

- Prawa pracy

Kancelaria reprezentuje pracowników we wszelkich sprawach związanych z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę, w tym w sprawach o przywrócenie do pracy czy też o odszkodowanie, o ustalenie, iż strony łączył stosunek pracy, o ekwiwalent za niewykorzystany urlop, o zaległe wynagrodzenie, o nadgodziny, i inne.

- Prawa budowlanego

Sprawy o pozwolenie na budowę, o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, o wydanie pozwolenia na użytkowanie, i inne.

- Prawa turystycznego

Kancelaria pomaga uzyskać odszkodowanie, w sytuacji, gdy hotel zaproponowany różni się od tego z folderu lub gdy biuro, w którym została wykupiona wycieczka nie realizuje programu, a także w sytuacji, gdy samolot został odwołany lub znacznie się spóźnił.

- Nieuczciwej konkurencji

Reprezentacja klientów w sporach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji, w szczególności dotyczących oznaczeń przedsiębiorstwa, jego towarów lub usług, renomy przedsiębiorstwa, naśladownictwa produktów i reklam, czy też tajemnicy handlowej.

- Ochrony konkurencji i konsumenta

Nieuzasadniona odmowa naprawy lub wymiany rzeczy na gwarancji, odmowa zwrotów poniesionych kosztów, potwierdzenie zawarcia umowy, czynności związane z gwarancją lub rękojmią rzeczy, sprawy dotyczące konsumenta, i inne.

- Prawa obrotu nieruchomościami

Sprawy o podział nieruchomości, zniesienie współwłasności, analiza i negocjowanie umów z deweloperami i spółdzielniami, obsługa prawna transakcji kupna lub sprzedaży nieruchomości, i inne.

- Prawa upadłościowego i naprawczego

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, inne wnioski, pozew o zapłatę, pozew o stwierdzenie bezskuteczności, i inne.

- Prawa bankowego

Analiza umów zawartych z bankiem (umowy kredytu, pożyczki, leasingu, rachunku bankowego, gwarancji, przelewu wierzytelności, i inne ), sprawy wynikające ze sporów z bankiem, i inne.

- Prawa wekslowego

Sprawy wynikające z umów z wekslami, analiza weksli, sporządzanie weksle, sporządzanie deklaracji wekslowych, odszkodowanie z weksla, i inne.

- Prawa administracyjnego

Sprawy prowadzone przed urzędami państwowymi oraz przed sądami administracyjnymi (Wojewódzki Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny), np. skarga na bezczynność organu, zażalenie na przewlekłość postępowania, wnioski o przywrócenie terminu, o wznowienie postępowania, odwołania od decyzji, i inne.

- Prawa spółdzielczego

Sprawy dotyczące wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, mieszkań, i inne.

- Windykacji

Prowadzenie przedsądowe negocjacji z dłużnikami, reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych, prowadzących do uzyskania tytułu wykonawczego i w postępowaniach egzekucyjnych. Prowadzenie spraw przeciwko członkom zarządów spółek, w razie bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce, a także o uznanie czynności prawnych za bezskuteczne wobec wierzycieli, i inne.

Copyright by janiszewska.eu,All Right Reserved, 2011 r.www.janiszewska.eu